Prezidentė apie VAE: atrodome apgailėtinai

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Lie­tu­va, ne­su­ge­bė­da­ma pri­im­ti spren­di­mų dėl nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės, tarp­tau­ti­nė­je are­no­je pra­de­da at­ro­dy­ti «ap­gai­lė­ti­nai».

«Lauk­ti stu­di­jų, nuo­mo­nės iš tre­čių pu­sių ti­krai ne­rei­kė­tų, nes jau pra­de­da­me at­ro­dy­ti ap­gai­lė­ti­nai», — tre­čia­die­nį me­ti­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

«Aš ma­nau, kad Lie­tu­va pra­stai at­ro­do tiek vi­du­je, tiek tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te, to­dėl kad ne­su­ge­ba pri­im­ti stra­te­gi­nių spren­di­mų, ku­rie tu­ri bū­ti pri­im­ti pa­čios Lie­tu­vos. Mes ne­ga­li­me nu­stum­ti ši­to ap­sisp­ren­di­mo nei Es­ti­jai, nei Lat­vi­jai, nei šve­dams», — kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

«Tu­ri­me pa­tys ap­sisp­ręs­ti, ar iš­lik­si­me at­omi­nės ener­ge­ti­kos ša­li­mi ar ne — stra­te­gi­ne pra­sme», — sa­kė pre­zi­den­tė.

Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad dar lau­kia­ma Šve­di­jos eks­per­tų stu­di­jos dėl vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos elek­tros tink­lų in­teg­ra­ci­jos, ku­ri ne­va at­sa­ky­tų į klau­si­mą ir dėl bran­duo­li­nės jė­gai­nės bū­ti­ny­bės.

Es­ti­jos pre­zi­den­tas Too­mas Hend­ri­kas Il­ve­sas šie­met kri­ti­ka­vo Lie­tu­vos po­zi­ci­ją ir tei­gė per sep­ty­ne­rius me­tus nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tas Lie­tu­vo­je be­veik ne­pa­sis­tū­mė­jo į prie­kį.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je dar­bą pra­dė­ju­si nau­ja Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė iki šiol ga­lu­ti­nai ne­ap­sisp­ren­džia dėl nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės, šiam klau­si­mui bu­vo su­kur­ta dar­bo gru­pė.

http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/prezidente-apie-vae-atrodome-apgailetinai/159129

Запись опубликована в рубрике Твое мнение должно быть услышано с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий